Semalt hünärmeni ajaýyp web gözlemek hyzmatyny suratlandyrýar

Ylymda we tehnologiýada gazanylan üstünlikler bilen, kärhanalaryň bütin dünýäde gülläp ösmegi ägirt uly. Her gün maglumatlary ýygnamagyň täze usullary girizilýär, bu kärhanalara ep-esli täsir edýär we esasy we ösen web sahypalaryndan takyk maglumatlary ýygnaýar. Maglumatlary döwmek ýa-da mazmun gazmak işimiziň geljegini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Gowy tertipli we tertipli maglumatlar bilen bazar meýillerini aňsatlyk bilen çaklap bileris.

SiteScraper näme?

“SiteScraper” sanly marketologlar, sosial media hünärmenleri we meşhur kärhanalar üçin amatly maglumatlary döwmek ýa-da mazmun gazmak guralydyr. Bu gural bilen isleg bildirilýän we işiňizi belli bir derejede ösdürip biljek harytlara we çeşmelere düşünip bilersiňiz. SiteScraper mugt we premium wersiýalarynda elýeterlidir. Mugt programma üpjünçiliginiň çäkli mukdary bar, ýöne premium meýilnamasy başga mazmun gazyp almak hyzmatynda tapyp bolmajak dürli aýratynlyklary açar. SiteScraper-i iň gowy saýlaýan käbir görnükli aýratynlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

1. Maglumatlaryň nagyşlaryny kesgitlemäge kömek edýär

Beýleki adaty maglumatlary döwmek ýa-da mazmun gazmak hyzmatlaryndan tapawutlylykda, SiteScraper maglumatlaryňyzyň nagyşlaryny akyl bilen kesgitleýär we dürli web sahypalaryndan gowy maglumatlary alýar. “SiteScraper” -i ösdürmegiň esasy maksatlaryndan biri, halaýan web sahypalaryňyzdan hiç hili täsir etmezden maglumatlary gyryp bilersiňiz, sebäbi bu gural öz wezipelerini awtomatiki ýerine ýetirýär we käbir programmirleme endikleriňizi talap etmeýär.

2. Köp derejeli kategoriýa sanawlaryny ýok edýär

“SiteScraper” köp derejeli kategoriýalary we saýtlaryň sanawyny amatly gyrýan maglumatlary azaldýan we mazmun gazýan gurallaryň biridir. Bu guraly ulanyp, eBay we Amazon ýaly onlaýn dükanlardan zerur maglumatlary gyryp bilersiňiz. Şeýle hem, “SiteScraper” bilen syýahat portallaryny we habar web sahypalaryny nyşana alyp bilersiňiz we hiç hili kynçylyksyz galan maglumatlaryňyzyň sanawlaryny we kategoriýalaryny döredip bilersiňiz. “Category Scraping” aýratynlygy, onlaýn söwda dükanlarynyň dürli kategoriýalaryndaky önümlerden maglumat almak üçin peýdalydyr.

3. Açar sözleri gözläň

SiteScraper-iň açar söz gözleg aýratynlygy, maglumatlaryňyz gyrylýarka gözlegleri we amatly açar sözleri tapmagy aňsatlaşdyrýar. Çykarylan maglumatlaryň, sahypaňyzy has gowy tertipleşdirmäge ýa-da indekslemäge kömek edip biljek köp sanly açar sözler we söz düzümleri boljakdygyny aňladýar.

4. Kodlaşdyrmagyň güýçli aýratynlygy

“SiteScraper” -i ulanmak aňsat we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar bolsa-da, özboluşly we ajaýyp aýratynlygy yzygiderli aňlatmalardyr. Maglumatlary HTML kodlaryndan, JavaScript kodlaryndan almak üçin dürli wariantlar bar we SiteScraper ony talaplaryňyza görä mina edýär. Şeýle hem, SiteScraper siziň üçin maglumatlary gazyp başlamazdan ýa-da döwüp başlamazdan ozal islenýän web sahypalarynda yzygiderli aňlatmalary ulanyp bilersiňiz.

5. Proksi serwer arkaly anonim işleýär

“SiteScraper” arkaly, IP adresiňizi dünýä tanamaga ýa-da kesgitlemäge ýol bermezden maglumatlaryňyzy gyryp bilersiňiz. Bu gural, proksi serweri arkaly anonim işläp biler we HIP adresiňizi gizleýär, maglumatlar gyrylanda doly howpsuzlygy we gizlinligi üpjün edýär. IP adresiňizi gizlemek we onlaýn howpsuzlygyňyzy we goragyňyzy üpjün etmek üçin birnäçe serwerden saýlap bilersiňiz.

send email